Energie-infrastructuren 2030: gezamenlijk en afgewogen besluiten is urgent.

De basisindustrie is van blijvend groot belang voor het Nederlandse verdienvermogen, de directe werkgelegenheid en de positie in vele waardeketens. Volgens de recente Kamerbrief van de minister van EZK wil Nederland wil de Europese vestigingsplaats zijn voor duurzame basisindustrie. De industrie moet 23% van de totale CO2-reductiedoelstelling realiseren en zijn daarmee van wezenlijk belang voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Toegang tot betaalbare energie is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de verduurzamingsopgave van de industrie. Een essentiële randvoorwaarde is dat de infrastructuur die nodig is voor het transport van elektriciteit, warmte, waterstof en CO2 naar de industrieclusters voldoende capaciteit heeft en tijdig beschikbaar is. Investeringen in energie-infrastructuren zijn kapitaalintensief en de onzekerheden over het energiesysteem van de toekomst zijn groot. Besluiten van nu leggen de energie-infrastructuren van de toekomst grotendeels vast en beperken toekomstige beslissingsruimte. Beslissen is urgent gezien de lange doorlooptijden tussen besluit en realisatie van infrastructuur. Uitstellen van besluiten over de aanleg van energie-infrastructuren kan er toe leiden dat klimaatdoelen niet worden gehaald. Technische knelpunten rondom de uitbreiding en aanleg van energie-infrastructuren voor de industrieclusters zijn geïdentificeerd in het adviesrapport van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie. In de voorliggende studie worden knelpunten rondom de besluitvorming voor energie-infrastructuren geïdentificeerd en worden aanbevelingen gedaan hoe de Rijksoverheid besluitvorming kan faciliteren op weg naar een betrouwbaar, betaalbaar en rechtvaardig duurzaam energiesysteem dat invulling geeft aan de klimaatdoelen.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Strategisch leiderschap

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Roadmap - Routekaart - Visie

-

TNO

Nederlands