Home » Over SDN – Ambitie, Missie en Visie

Een veilige leefomgeving

Het beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is om te komen tot een gezonde, veilige en schone leefomgeving die door burgers van Nederland ook als zodanig wordt ervaren: bedrijven opereren veilig, de leefomgeving is veilig ingericht en burgers voelen zich veilig.

Hiervoor bestaat regelgeving: het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo). Het is gebaseerd op Europese Seveso III-richtlijn en beoogt het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het Brzo stelt eisen op het gebied van omgevingsveiligheid, arbeidsveiligheid en de voorbereiding op de rampenbestrijding. Bedrijven die onder deze regeling vallen worden Brzo bedrijven genoemd. In 2020 waren 407 Brzo bedrijven actief in Nederland. 

Sinds 2011 wordt de Staat van de Veiligheid jaarlijks aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het geeft een beeld van de inspanningen en bevindingen over veiligheid van zowel de toezichthouders als van de industrie. Zie bijvoorbeeld de samenvatting van de Staat van de Veiligheid 2020.

De (petro)chemie is een belangrijke industriesector in Nederland. Het veilig uitvoeren van bedrijfsactiviteiten is de basis waarop de sector rust. Het geeft draagvlak in de samenleving en vertrouwen bij aandeelhouders. Veel Brzo-bedrijven of (bijna) Brzo bedrijven zijn onderdeel van de (petro)chemie.

Arjan van Dijk, Safety Delta Nederland

Veiligheid is een situatie waarin we niet worden blootgesteld aan onacceptabele risico’s

Carsten Busch, Veiligheidsfabels 1-2-3, 2016

Onze Missie, Ambitie en Visie

Structurele samenwerking faciliteren tussen Overheid, (Petro)Chemisch bedrijfsleven en Wetenschap,

door mogelijkheden tot verbetering in (proces)veiligheid te identificeren,

samen met vertegenwoordigers van deze partijen verbeter programma’s uit te voeren en de resultaten ervan in de sector geïmplementeerd te krijgen.

Missie, Safety Delta Nederland

De Nederlandse (petro)chemische industrie anno 2030 is de veiligste ter wereld en

heeft daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie op het terrein van ontwikkeling en implementatie van veiligheidsconcepten

met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke stoffen.

Ambitie, Safety Delta Nederland

Partijen werken in sterk onderling vertrouwen aan een gezamenlijke benadering over het meten, monitoren en verbeteren van (proces)veiligheid.

Verzamelde kennis geeft de laatste inzichten op door partijen overeengekomen onderwerpen, is in de praktijk getest, is eenvoudig te implementeren en leidt tot meetbare verbeteringen.

Innovatieprojecten sluiten nauw aan bij de verwachte behoefte van partijen en leiden tot snelle implementatie en meetbare verbeteringen.

Visie, Safety Delta Nederland

Samen

In de Safety Delta Nederland werken drie partijen structureel, integraal en nauw samen: 

  • de Industrie ((petro)chemieketen van circa 300 Brzo-bedrijven, overige Brzo bedrijven en bedrijven die werkzaam zijn of deel uitmaken van deze keten);
  • de Overheid (inspectiediensten, beleid); en 
  • de Wetenschap (universiteiten, hogescholen en kenniscentra). 

Partijen zijn overtuigd dat door structurele voortzetting van de samenwerking de veiligheid in de (petro)chemische industrie verder verbeterd kan worden. Dit is met name de ontwikkeling en effectieve implementatie van innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken en de verdere opblouw van kennis hierover.

Deze samenwerking is op 5 oktober 2020 vastgelegd in een convenant.

onze ambitie bereiken

Het is van belang om de huidige status van de veiligheid in de Nederlandse (petro)chemische industrie vast te stellen, inzicht te krijgen in de status van Nederland ten opzichte van de industrie elders ter wereld en om tijdig in te spelen op verwachte ontwikkelingen op het vlak van industriële veiligheidsrisico’s.

met als strategie:

Wij zullen ons richten op versterking van de hard-, soft- en/of mindware rond vier veiligheidsthema’s. Het doel is continue verbetering van de technische- en sociale (proces)veiligheid beheersystemen.

Op basis van het huidig niveau van volwassenheid van (proces)veiligheid in de Nederlandse industrie zijn de volgende thema’s gekozen om gezamenlijk verdere verbeteringen te bewerkstelligen.

Voor elk thema zijn expertise gebieden gekozen waarin activiteiten ontplooid worden voor het behalen van onze ambitie.

Het omgaan met nieuwe industriële (proces)veiligheidsrisico’s zoals digitalisering en automatisering, veroudering en kennisverlies, kostenbesparingen en de energietransitie zijn onderdeel van ons programma.

Meer informatie:

Op de onderstaande pagina’s vindt u meer informatie Safety Delta Nederland. U kunt hier onder andere terecht voor onze strategie en missie, voor informatie over onze samenwerkingspartners en voor een kijkje in het programma team van SDN.