Privacy Statement Safety Delta Nederland

Safety Delta Nederland respecteert uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Doelen van verwerking

Safety Delta Nederland is een kennis- en innovatieplatform waarin drie partijen structureel, integraal en nauw samenwerken:

  • de Industrie ((petro)chemieketen van circa 300 Brzo-bedrijven, overige Brzo-bedrijven en bedrijven die werkzaam zijn of deel uitmaken van deze keten);

  • de Wetenschap (universiteiten en kenniscentra); en

  • de Overheid (inspectiediensten en beleid).

Na uw mondelinge en/of schriftelijke toestemming benaderen we u vanuit Safety Delta Nederland door u periodiek een nieuwsbrief te sturen. Het doel hiervan is kennisdeling en uitbouwen van het netwerk. U ontvangt van ons berichten per e-mail op basis van uw aangegeven voorkeuren of partnership. De AVG schrijft voor dat verzamelde gegevens worden verwerkt op een wijze die voor de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. U heeft het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, uw toestemming in te trekken of aan te passen. U leest verderop hoe u deze rechten uitoefent.

De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken

Contactgegevens, indien door uzelf verstrekt:

  • Voor- en achternaam, e-mailadres;

  • Interesse in nieuwsbrief, netwerkbijeenkomsten en inhoudelijke bijeenkomsten.

Delen van gegevens met derden

Uw contactgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij u hier zelf e voor de start van een project of samenwerking expliciet toestemming voor geeft. Het is mogelijk dat het noodzakelijk is om op basis van een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties.

Beveiliging

Safety Delta Nederland neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn

Safety Delta Nederland is een platform waarbij kennisdeling centraal staat. Dit doen we met elkaar. Hiervoor hebben wij uw gegevens nodig. Wij bewaren uw gegevens totdat u aangeeft uit ons bestand verwijderd te willen worden. U heeft het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, uw toestemming in te trekken. U kunt ook op elk gewenst moment uw gegevens en voorkeuren laten aanpassen.

Uw rechten: Recht op inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid

U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of een verzoek om gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke richten aan Safety Delta Nederland. Dit is mogelijk onderaan iedere mailing via de optie “Uitschrijven” of via het sturen van een mail naar info@safetydelta.nl. Ook kunt u hier uw eerder gegeven toestemming intrekken. Geef bij een e-mail duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een inzage- , correctie- of verwijderingsverzoek op grond van de AVG. Het is mogelijk dat wij in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te kunnen vaststellen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens door Safety Delta Nederland binnen de periode waarin wij de juistheid ervan controleren indien u deze betwist.

Recht om klacht bij toezichthouder in te dienen

U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie hiervoor de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Deelname netwerkevents

Bij registratie voor deelname aan onze netwerkevents gaat u akkoord met onze voorwaarden van deelname. Deze houden in dat:

  • ingevulde contactgegevens worden verwerkt in ons systeem indien nog niet bekend met interessegebied betreffende netwerkevent;

  • uw voor- en achternaam worden gedeeld met alle aanwezigen in een bevestigingsmail;

  • Gemaakte foto’s kunnen worden geplaatst op www.safetydelta.nl, LinkedIn pagina van de Safety Delta Nederland en kunnen gebruikt worden in andere Safety Delta Nederland uitingen gedurende een jaar.

Contact

Wij beantwoorden graag uw vragen, klacht of opmerkingen rondom opslag en beheer van uw gegevens. Dit doen wij bij voorkeur per e-mail: info@safetydelta.nl

Laatste wijziging van het privacy statement

Safety Delta Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 27 januari 2021.