Op industrieterreinen en chemische clusters zijn talrijke (petrochemische) bedrijven gevestigd. Op deze terreinen vindt veel transport (van goederen of gevaarlijke stoffen) plaats. De transport sector vergroent, wat betekent dat steeds meer met alternatieve brandstoffen wordt gereden en gevaren. Omdat dit niet ten koste mag gaan van de veiligheid, zijn de specifieke risico’s die samengaan met de aanwezigheid van alternatief aangedreven vrachtauto’s op petrochemische bedrijfsterreinen onderzocht. De uitkomsten zijn vastgelegd in een handreiking.

Onder alternatieve aangedreven vrachtwagens (AAV’s) wordt in dit verband verstaan vrachtauto’s die gebruikmaken van aardgas (LNG of CNG) of waterstof als brandstof, of die elektrisch worden aangedreven.

Deze handreiking is het product van fase 3 van het onderzoek naar de veiligheid van AAV’s op petrochemische bedrijfsterreinen. Fase 1 bestond uit een literatuurverkenning uitgevoerd door het NIPV naar de (inter)nationale regelgeving. In fase 2 van de studie zijn door het NIPV specifieke, ernstige, maar wel realistisch geachte incidentscenario’s ontwikkeld die zich kunnen voordoen met AAV’s op petrochemische bedrijfslocaties. De activiteiten waarvoor de scenario’s zijn opgesteld zijn: rijden over een locatie, laden of lossen, en parkeren.

Deze handreiking dient als hulpmiddel voor bedrijven om de veiligheidsrisico’s van AAVs te kunnen identificeren, analyseren en beheersen door ze te integreren in het veiligheidsbeheerssysteem. De incidentscenario’s zijn uitgewerkt naar analogie met de documenten uit de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS)  en weergegeven in Bow-ties.

Voor de opstelling van deze handreiking zijn praktijktests uitgevoerd bij een aantal bedrijven. De ervaringen en aandachtspunten zoals die vanuit de bedrijven naar voren zijn gekomen zijn ook vermeld in deze handreiking.

Publicatiedatum:
28 June 2024