Van statisch naar dynamisch risicomanagement

Onderzoeksvraag

  1. In hoeverre is dynamisch risicomanagement een kans of noodzakelijkheid, gegeven de toenemende complexiteit, digitalisering en automatisering van de (petro)chemische industrie?
  2. Wat zou een roadmap kunnen zijn om praktisch en efficiënt het dynamisch risicomanagement te organiseren en toe te passen in de (petro)chemische industrie? 

Code: RCA 2022-43

Status: Uitvoering

Update: Februari 2023

Achtergrond

De laatste decennia is er in toenemende mate publieke belangstelling voor risicogebaseerde benaderingen, die een essentieel en systematisch instrument zijn geworden in het veiligheidsbeheer van chemische installaties. Uit grote voorvallen in de procesindustrie is het belang en de noodzaak van een adequate beoordeling van gevaarlijke activiteiten in de chemische industrie gebleken, zoals Bhopal (1984), Piper Alpha (1998), Buncefield (2005) en Deepwater Horizon (2010). 

Kwantitatieve risicobeoordeling (QRA) is een robuuste methode voor het evalueren van procesveiligheidsrisico's en het identificeren van zwakke gebieden die risicobeperkende maatregelen vereisen om te voldoen aan de toepasselijke veiligheidsvoorschriften in de chemische industrie (CCPS, 2000).

De SEVESO III-richtlijn vereist dat de risicoanalyse als een iteratieve procedure wordt beschouwd en maximaal om de vijf jaar of bij belangrijke wijzigingen in de installatie wordt bijgewerkt (EU SEVESO III, 2012). Deze eis omvat reeds het "dynamische" concept. Conventionele risicoanalyse methoden (zoals de QRA) zijn echter statisch en kunnen de dynamiek van procesafwijkingen, veranderingen in het chemische proces en de installatie en onveilige interacties niet vastleggen (Villa et al., 2016). Dit maakt de overgang van statische risicobeoordeling naar meer dynamische risicobeoordeling noodzakelijk.

Sinds de eerste dynamische risicobeoordelingsmethode (ontwikkeld door Meel en Seider (2008)), hebben veel wetenschappelijke studies de theoretische methoden voor dynamische risicobeoordeling onderzocht (bijv. Kalantarnia et al., 2010; Khakzad et al., 2013; Yang et al., 2015). Er is echter weinig werk gewijd aan het bestuderen van de uitvoerbaarheid van de implementatie van dynamische risicobeoordeling in de chemische procesindustrie.

Doel

Het doel is om via dit onderzoek bij te dragen aan de overgang van de Nederlandse chemische industrie van statisch naar dynamisch risicobeheer. Dit zal waarschijnlijk betrekking hebben op de onderdelen hardware, software, personeel, management of organisatie. Het project is erop gericht een antwoord te vinden op de gestelde onderzoeksvragen en om een zwaartepunt te vinden voor een toekomstig project.

Verwacht resultaat

De resultaten uit dit onderzoek worden vastgelegd in een rapportage.

Een voorstel waarin een verkenning van de wetenschappelijke basis en de praktische behoeften voor de overgang van statisch naar dynamisch risicobeheer in de Nederlandse procesindustrie wordt onderzocht.

Het vaststellen van mogelijke projectconcepten en partnerrollen in een groter onderzoeksproject.

Dit project wordt uitgevoerd van november 2022 tot en met eind maart 2023.

Projectleiding

  • Delft University of Technology - Faculty of Technology, Policy and Management

Project Voortgang

Informatie over de project voortgang is alleen beschikbaar voor deelnemers - u moet hiervoor bij het SDN programmabureau toegang voor aanvragen en inloggen.

Algemene informatie

Op de hoogte blijven?