Opkomende veiligheidsrisico’s als gevolg van de energietransitie

Onderzoeksvraag

 1. Wat zijn nieuwe veiligheidsrisico’s in de (petro)chemische industrie als gevolg van de energietransitie, zoals elektrificatie, waterstof, wind, zon en batterijen, en/of als gevolg van het uitfaseren van fossiele brandstoffen? 
 2. Welke innovaties zijn nodig voor risicobeheersing?

Code: RCA 2022-43

Status: Uitvoering

Update: Februari 2023

Achtergrond

Alle ontwikkelingen en nieuwe technieken in het kader van de energietransitie leiden tot nieuwe procesveiligheidsrisico’s en vragen om (nieuwe) beheersmaatregelen en nieuwe veiligheidsconcepten (standaards) voor de industrie. Om veilig te kunnen blijven werken moeten mensen in de industrie leren omgaan met die veranderingen. Dat is niet altijd eenvoudig. Het vraagt tijd, aandacht en inzet van veiligheidsprofessionals en  toezichthouders. Het is belangrijk in kaart te brengen wat mogelijkheden zijn voor de industrie en hoe risico's beheerst kunnen worden.

Nieuwe risico’s als gevolg van de energietransitie

Door de energietransitie zullen bestaande technieken voor het opwekken van energie worden vervangen door andere, relatief nieuwe technieken of methoden. Elektriciteit zal vaker en verregaander gebruikt gaan worden als duurzame energiebron in de procesindustrie, bijvoorbeeld als alternatief voor fornuizen die nu gestookt worden met fossiele brandstoffen of als energiebron bij productscheiding. Een andere ontwikkeling is opvang van CO2 en dit gebruiken als grondstof voor het maken van nieuwe chemische producten of brandstoffen voor alternatieve energie opwekking. Andere ontwikkelingen in de energietransitie zijn gaande op gebied van energiewinning, - opslag, -transport en -distributie, zoals met betrekking tot waterstof en andere duurzame energiebronnen, zoals wind (turbines), zon (panelen) en geothermie. Al deze ontwikkelingen en nieuwe technieken leiden tot nieuwe  procesveiligheidsrisico’s en vragen om (nieuwe) beheersmaatregelen en nieuwe veiligheidsconcepten (standaards) voor de industrie. Om veilig te kunnen blijven werken moeten mensen in de industrie leren omgaan met die veranderingen. Dat is niet altijd eenvoudig. Het vraagt tijd, aandacht en inzet van veiligheidsprofessionals en toezichthouders.

Over elektrificatie

Elektriciteit zal mogelijk vaker en verregaander gebruikt gaan worden als duurzame energiebron in de procesindustrie, bijvoorbeeld als alternatief voor fornuizen die gestookt worden met fossiele brandstoffen. Elektriciteit zou bijvoorbeeld ook meer gebruikt kunnen gaan worden als energiebron bij productscheiding. Deze nieuwe technieken leiden tot nieuwe procesveiligheidsrisico’s en de risicobeheersing ervan, en mogelijk nieuwe veiligheidsstandaarden voor de industrie.

Voorbeelden van opkomende risico’s

 • Zonne-energie: Brand, toxische deeltjes
 • Windenergie: Brand, fragmenten (windturbines)
 • Waterstof:
  • Productie: brand, explosie, DDT, In Equipment Detonation (elektrolyse)
  • Opslag/transport: binden waterstof aan andere stof (b.v. tolueen, komst LOHC’s)
  • Afleveren/toepassen: transport, afleverstations, maatschappij (publieke ruimte)
 • CO2 (opslag en productie synthetische brandstof): Verstikking, toxisch
 • (Super)Batterijen (incl. battolysers): brand, thermal runaway, toxisch gas/rook, explosie, elektrocutie
 • Nieuwe technologie (b.v. vergassing, elektrolyse): brand, explosie, toxisch
 • Nieuwe (biobased) brandstoffen: potentiële impact in de procesindustrie.

Doel

Dit onderzoek heeft het karakter van een verkenning. Met de aangemelde partijen wordt verkend op welke wijze zij nieuwe risico’s van de energietransitie in beeld hebben gebracht, wat deze risico’s zijn, wat nodig is om ze te kunnen beheersen en hoe de partijen omgaan met onbekende of onwaarschijnlijke risico’s.

Verwacht resultaat

Dit project beoogt drie resultaten:

De in dit project ontsloten kennis bij de deelnemende partijen, aangevuld met kennis in wetenschappelijke literatuur zal worden samengevat in een inspiratiedocument (powerpoint). Dit document kan als SDN publicatie beschikbaar worden gesteld.

Dit project beoogt met de deelnemende partijen een of meerdere expertgroepen te vormen waarin kennis over en ervaring met een nieuw type risico onderling wordt uitgewisseld, Dit gebeurt op vrijwillige basis en met inzet van eigen middelen. Hierbij staat het nog open of er één expertgroep is waarin alle nieuwe risico’s van de energietransitie worden besproken of dat er verder wordt gewerkt in thematische expertgroepen, bijvoorbeeld een deelgroep elektrificatie of een deelgroep waterstof.

Benoemde kennisleemtes worden vertaald naar onderzoeksvragen. Dergelijke openstaande onderzoeksvragen bieden een basis voor het opzetten van vervolgprojecten. Deze agenda voor vervolgonderzoek wordt aangeboden aan de expertgroep en de SDN.

Dit project wordt uitgevoerd van januari tot en met april 2023.

Projectleiding

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  Dit project maakt onderdeel uit van de RIVM activiteiten voor het programma Omgevingsveiligheid van IenW.

Project Voortgang

Informatie over de project voortgang is alleen beschikbaar voor deelnemers - u moet hiervoor bij het SDN programmabureau toegang voor aanvragen en inloggen.

Algemene informatie

Op de hoogte blijven?