Routekaart | Nationale Klimaatanalyse 2022 – 2026

[ Bron : Planbureau voor de Leefomgeving ]

Samenvatting

Dit rapport bevat een analysemethodiek voor het onderzoeken van huidige en toekomstige
klimaatrisico’s in Nederland. Deze methodiek is onderdeel van de tweede nationale
klimaatrisicoanalyse, die loopt van 2022 tot en met 2026. De klimaatrisicoanalyse wordt uitgevoerd
door het Planbureau voor de Leefomgeving, in samenwerking met meerdere kennisinstituten. In
2016 is door de PBL de eerste nationale klimaatrisicoanalyse uitgevoerd. Aanleiding voor een
nieuwe klimaatrisicoanalyse is dat het klimaat in Nederland merkbaar verandert en dat dit impact
heeft op verschillende (beleids)sectoren. In 2026 wordt daarom de Nationale
klimaatadaptatiestrategie (NAS) herzien. De samenwerkende departementen onder de vlag van het
Directeuren-Overleg over de Nationale klimaatadaptatiestrategie (DO NAS) hebben het PBL
verzocht opnieuw een klimaatrisicoanalyse uit te voeren, als input voor de vernieuwde NAS. Dit
alles ten behoeve van het door het beleid gestelde doel ‘Nederland klimaatbestendig en
waterrobuust in 2050’ uit het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 (I&W, LNV & BZK 2022).
De tweede Nederlandse klimaatrisicoanalyse 2022 – 2026 dient als nulmeting voor een structurele
risicoanalyse. Dit betekent dat de analyse transparant, systematisch en herleidbaar wordt opgezet.
Daarmee is de methode herhaalbaar en zijn de uitkomsten van toekomstige risicoanalyses te
vergelijken met de uitkomsten van de analyse in 2022 – 2026. Deze aanpak verschilt van de eerste
klimaatrisicoanalyse.
Een klimaatrisico bestaat uit de aspecten klimaatdreiging, blootstelling en kwetsbaarheid.
Kwetsbaarheid omvat gevoeligheid en adaptatiecapaciteit. Het klimaat, maatschappelijke
ontwikkelingen en natuurlijke processen hebben effect op al deze aspecten. In figuur 1 is het
conceptueel raamwerk voor klimaatrisico’s weergegeven.

Download

Publicatiedatum:

2023

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

117

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek