RIVM Rapport 2017-0131: De invloed van veroudering van installaties (‘ageing’) op de oorzaak van ongevallen met gevaarlijke stoffen

[ Bron:  RIVM, https://www.rivm.nl/publicaties/aandacht-voor-ageing-binnen-chemische-industrie-bedrijven-over-risicos-als-gevolg-van , 10.21945/RIVM-2017-0131 ]

Samenvatting

De recente Europese Seveso III-richtlijn heeft in bijlage 3 een nieuw aandachtspunt. Hierin is aangegeven dat bedrijven die onder de richtlijn vallen aandacht moeten besteden aan ‘het beheer van en de controle op de risico’s die samenhangen met verouderende appratuur die geïnstalleerd is in de inrichting en corrosie’. Deze bepaling is ook voor Nederlandse Brzo-bedrijven van toepassing omdat het Brzo 2015 rechtstreeks naar de Europese richtlijn verwijst.

In dit rapport is geanalyseerd in welke mate veroudering een (mede-) oorzaak is geweest van incidenten met gevaarlijke stoffen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de incidentendata die beschikbaar is via Storybuilder. Storybuilder is een door het RIVM beheerd instrument om incidenten te analyseren. Het doel van deze analyse is om overheden en bedrijven inzicht te geven hoe veroudering de veiligheid van installaties kan aantasten.

De Seveso III-richtlijn noch Brzo 2015 geven een definitie van ‘veroudering’. In dit rapport is gekozen voor het gebruik van de drieledige definitie van veroudering zoals door ESReDA is geformuleerd. Deze definitie geeft aan dat veroudering van een installatie niet alleen samenhangt met materiaaldegradatie van de installatie, maar ook met ‘obsolescence’ (het in onbruik raken van toegepaste technieken) en met veroudering van organisatie en systemen.

De rapporteur van de incidenten (Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, I-SZW) heeft het begrip ‘veroudering’ zelden expliciet genoemd in de incidentrapportages. Daarom is de incidentanalyse naar verouderingsoorzaken uitgevoerd via een aantal tussenstappen om ook indirect verouderingsincidenten op te kunnen sporen. Uiteindelijk zijn daarmee 91 incidenten naar boven gekomen waarbij veroudering (waarschijnlijk) een (mede)oorzaak is geweest. De beschrijvingen van deze 91 incidenten zijn gegeven in Bijlage 2.

Bij deze 91 ‘verouderingsincidenten’ zijn ofwel materiaaldegradatie, obsolescence of veroudering, ofwel een combinatie van de ageing[1]aspecten mogelijke oorzaken van het incident geweest. Deze zijn in het rapport zelf verder onderverdeeld in deelaspecten.

Download

Publicatiedatum:

10 juli 2018

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

58

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek