terug naar Projecten

Omschrijving

Voor de versterking van de omgevingsveiligheid is het belangrijk om te leren van eigen incidenten, bijna ongevallen (‘near misses’) en onveilige situaties. Ook incidenten bij andere bedrijven kunnen leerzaam zijn. Vooral als het om bedrijven gaat met risicovolle processen en gevaarlijke stoffen.

Een incident kan een zwakke plek in een veiligheidsbeheerssysteem bloot leggen. Onderzoek naar het incident vergroot het begrip van dit systeem. Als dat nodig blijkt kan vervolgens actie genomen worden om onvolkomenheden in het systeem te verbeteren.

In de praktijk is herhaaldelijk geconstateerd, dat er serieuze barrières bestaan voor het delen van informatie over (bijna) incidenten. Dit is het geval bij het uitwisselen van veiligheidsinformatie tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en toezichthoudende overheden. Door het wegnemen van een aantal gesignaleerde barrières, waaronder de  ‘risico-regel-reflex’ en de ‘transparantie paradox’, kan het leerproces geoptimaliseerd worden. Dit is vanzelfsprekend alleen mogelijk als een bedrijf eerst leert van de eigen ongevallen.

Doel

Het doel van het project leren van incidenten is het verbeteren van het veiligheidssysteem waarbinnen het incident heeft plaats gevonden.

Daarnaast is het doel om informatie te delen over incidenten bij bedrijven uit de (petro)chemische industrie. Door meer van elkaar te leren over onvolkomenheden in het systeem kan de veiligheid van deze industrie en haar ketenpartners worden versterkt.

Hiertoe moeten bedrijven hun ervaringen met leren van incidenten willen delen met andere bedrijven. Een belangrijke bijvangst van dit onderling leren van incidenten is de vergroting van het vertrouwen in Brzo-bedrijven door de overheid en de omgeving. Het vertrouwen zal verbeteren als de chemiesector meer inzicht geeft in hoe zij lering trekt uit incidenten.

Verwacht / verkregen resultaat

Het project, uitgevoerd door Crisislab, bestaat uit een aantal stappen, waaronder:

De handreiking, die is gepubliceerd door Veiligheid Voorop in januari 2020, is een bovenwettelijke aanvulling op de Brzo-eisen. Ook is deze handreiking bovenwettelijk voor de ‘bijna’ Brzo-bedrijven.

Informatie SDN Kenniscentrum

Project code SVO 170004
Toegezegde subsidie € 66.324
Status Afgerond
Project periode februari 2018 – februari 2020
Samenwerkingsverband Branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband
Project type Proces- en organisatie-innovatie (A)
Project thema’s Veiligheidscultuur

Veilige bedrijventerreinen en clusters

Penvoerder Stichting Veiligheid Voorop (VV)
Project deelnemers Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Chemelot Site Permit B.V.

Akzo Nobel Nederland B.V.

Arkema B.V.

Hexion B.V.

Lyondell Chemie Nederland B.V.

Yara Sluiskil B.V.

Deltalinqs

VNO-NCW Midden

Stichting NPAL

Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM)

Limburgse Werkgeversvereniging

VNO-NCW Brabant Zeeland

terug naar Projecten