terug naar Projecten

Omschrijving

Nederland kent ruim 400 BRZO-ondernemingen. Om op deze risicovolle locaties werkzaamheden te verrichten, moeten medewerkers zich bewust zijn van de veiligheidsrisico’s. Ook moeten ze weten waar hun bevoegdheden liggen voor het beheersen van de risico’s. Om die redenen worden er strenge eisen gesteld aan de veiligheidsopleidingen voor medewerkers. Ook iedereen die indirect betrokken is bij risicovolle processen binnen BRZO-locaties moet voldoen aan de strenge veiligheidseisen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bezoekers of personeel ingehuurd voor onderhoudswerkzaamheden.

De registratie voor het voldoen aan deze eisen en vaak ook nog bedrijfsspecifieke eisen wordt door elk bedrijf in de keten op zijn eigen manier en met zijn eigen systeem uitgevoerd. Vaak vindt de registratie handmatig plaats bij elke betreding of iedere onderhoudsklus. Er vindt nagenoeg geen afstemming plaats tussen de registraties van de verschillende bedrijven. Hierdoor is de informatie in veel gevallen niet volledig en niet actueel. Daarnaast kost het onderhoudsbedrijven en hun medewerkers onnodig veel tijd en kapitaal om steeds opnieuw aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen. De internationalisering van de arbeidsmarkt heeft het naleven van de veiligheidseisen nog complexer gemaakt.

Veiligheidsopleidingen worden tot nog toe alleen geregistreerd in een papieren fraudegevoelig veiligheidspaspoort. Dit is in 1998 geïntroduceerd op initiatief van de toenmalige stichting Europoort Botlek Belangen nadat in die regio een aantal ernstige incidenten had plaatsgevonden. Inmiddels wordt het papieren veiligheidspaspoort ook in andere regio’s gebruikt en is het een landelijke standaard geworden voor registratie van veiligheidsopleidingen.  Wel is er behoefte aan een minder fraudegevoelig digitaal veiligheidspaspoort met betrouwbare persoonsgegevens. Verder is er geen registratie bijgehouden van het aantal uitgegeven papieren veiligheidspaspoorten. Vanaf 2001 zijn er circa 525.000 paspoortboekjes geproduceerd en ongeregistreerd uitgegeven. In de gewenste situatie wordt het digitale paspoort geregistreerd uitgegeven.

Doel

Het ontwikkelen van een digitaal veiligheidspaspoort ter vervanging van de huidige papieren veiligheidspaspoorten.

Het digitale veiligheidspaspoort krijgt een oplage van 20.000 Digital Safety Passports (DSPs). Hiermee wordt een nieuwe registratiewijze geïntroduceerd voor het werken op en betreden van risicovolle BRZO-locaties.

Het DSP stelt de industrie in staat om toekomstige innovaties in samenhang met competentiemanagement onlosmakelijk te koppelen aan personen. Het registreren van uitgevoerde werkzaamheden op risicovolle locaties kan in de toekomst bijdragen aan het aantoonbaar professionaliseren van veilig werken in de BRZO-productie- en onderhoudsketen.

Voor meer informatie:

zie website Secure Logistics

Verwacht / verkregen resultaat

Er zijn inmiddels meer dan 1100 bedrijven die gezamenlijk ca 17.000 DSP gebruikers hebben. Landelijk zijn er ±30 DSP acceptatiepunten gerealiseerd.

Het DSP heeft identiteit en informatie over competentie en opleiding onlosmakelijk aan de persoon gekoppeld via een digitale smartcard. Het DSP van onderhoudspersoneel geeft productiebedrijven een betrouwbaar antwoord op de vragen “Is de persoon wie hij zegt dat hij is?” en “Kan hij wat hij zegt dat hij kan?”.

Het fraudegevoelige papieren veiligheidspaspoort is vervangen door een digitale smartcard. Hierop zijn biometrisch beveiligde persoonsgegevens en gevolgde opleidingen opgeslagen. BRZO-bedrijven kunnen de digitale smartcard, na akkoord van de houder, te allen tijde scannen en daarmee de betrouwbare en gecontroleerde veiligheidsgegevens van het onderhoudspersoneel verifiëren.

De invoering van het strikt persoonsgebonden DSP zorgt voor een verhoogd veiligheids-bewustzijn. Alleen medewerkers die beschikken over gecontroleerde en geldige veiligheidsopleidingen in combinatie met een geldig identiteitsbewijs kunnen het terrein betreden en aan het werk gaan. Het risico dat onderhoudsmedewerkers zonder geldige opleiding aan het werk gaan wordt daardoor sterk gereduceerd.

Verder maakt DSP gerichtere vervolgopleidingen mogelijk door registers toe te voegen of te koppelen aan de huidige basisgegevens. De smartcard geeft aan wanneer opleidingen of specifieke certificeringen verlopen. Zo kunnen DSP-houders op tijd gewaarschuwd worden en regelen dat ze aan de gestelde veiligheidseisen blijven voldoen.

Project code SVO 170098
Toegezegde subsidie € 500.000
Status Afgerond
Project periode december 2016 – december 2018
Samenwerkingsverband Branche samenwerkingsverband
Project type Proces- en organisatie-innovatie (A)
Project thema’s Veiligheidscultuur

Ketenverantwoordelijkheid

Veilige bedrijventerreinen en clusters

Penvoerder Secure Logistics
Project deelnemers Akzo Nobel Industrial Chemicals BV

Deltalinqs

Branchevereniging van Dienstverlenende Ondernemers ten behoeve van de Procesindustrie (VOMI)

terug naar Projecten