Afgerond SVO220010: Verkenning Integrale Systematiek Waterkering ter bevordering van de omgevingsveiligheid

Omschrijving

De eeuwige strijd met het water kenmerkt Nederland. De zee en de rivieren zijn bepalend voor onze geschiedenis en identiteit. Het vele water vormt tegelijk onze grootste vijand. Nederland ligt laag en met de stijgende zeespiegel beschermen de bestaande waterkeringen ons in de toekomst mogelijk onvoldoende. De waterschappen en Rijkswaterstaat dragen zorg voor de onderhoud en toetsing van de waterkeringen, en daarmee voor de veiligheid en bescherming van de assets achter de waterkeringen. Tot nu toe is bij de veiligheidsbeoordeling vooral naar de stabiliteit van de waterkering en de ondergrond gekeken.

In het Safety Deal project ‘Verkenning integrale systematiek waterkering ter beoordeling van de omgevingsveiligheid’ is verkend hoe risico’s vanuit waterveiligheid en risico’s vanuit bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen bedrijven samenhangen dan wel elkaar versterken.

Code: SVO220010

Status: Afgerond

Update: juni 2023

Doel

Verkenning hoe risico’s vanuit waterveiligheid en risico’s vanuit bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen bedrijven samenhangen, dan wel elkaar versterken.

Download rapport

Resultaat

In het Safety Deal project ‘Verkenning integrale systematiek waterkering ter beoordeling van de omgevingsveiligheid’ is verkend hoe risico’s vanuit waterveiligheid en risico’s vanuit bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen bedrijven samenhangen dan wel elkaar versterken. In het beschikbaar gestelde document op deze website worden de ‘lessons learned’ uit dit project gedeeld met de community.

Het project deelt vier inzichten in een algemeen toepasbare vorm:

  • voor bedrijven en ruimtelijke planners;
  • voor beleidsmakers, bevoegd gezag en wetenschap, en;
  • voor beheerders van waterkeringen, en;
  • voor beheerders van waterkeringen en gevaarlijke stoffen bedrijven.

Geïnteresseerde partijen kunnen voor hun specifieke situatie een nadere beschouwing uitvoeren.