Home » Academy » Educatie
Bijgewerkt:
16 May 2024 17:39

Educatie

Safety Delta Nederland – Academy

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Waarom educatie?

Leer meer om je veiligheidssysteem te versterken en verbeteringen te implementerenmet met de InfoNotes of e-learning modules uit de Educatie.

In de Academy, die toegang geeft tot diverse Kenniscollecties over veiligheidsonderwerpen, kun je je blijven ontwikkelen op belangrijke veiligheidsthema’s. Je vindt hier kennis over het bepalen en beheersen van veiligheidsrisico’s, krijgt inzicht in hoe goed beheersmaategelen werken door te meten en te leren van incidenten,  en hoe dit ondersteund wordt door een gezonde  veiligheidscultuur.


Thema 1:  Risicobeheersing en Borging

Het bepalen van veiligheidsrisico’s, maatregelen om deze te beperken en manieren om te beoordelen dat deze maatregelen werken zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties.

Intern en Extern Toezicht

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van onvoldoende in kaart brengen van veiligheidsrisico’s of het niet hebben van afdoende risico beheersmaatregelen.

Interne en/of externe toezichthouders monitoren de staat van de beheersing van de veiligheidsrisico’s. Typische activiteiten zijn:

 • Zetten van de te realiseren bedrijfsdoelen.

 • Overzicht houden van relevante wet- en regelgeving, van benodigde en verkregen vergunningen, en van eisen en wensen van andere belanghebbenden.

 • Bewust kiezen van een risicohouding, -appetijt en -tolerantie.

 • Het in kaart brengen van (proces)veiligheidsrisico’s en het implementeren van maatregelen om de risico’s op het gekozen niveau van volwassenheid te borgen.

 • Monitoren dat deze maatregelen effectief zijn met een afgesproken meetmethodiek en juiste, volledige, tijdige rapportages.

 • Onafhankelijk (laten) evalueren van het veiligheidsbeheersysteem, en de volledigheid en juistheid ervan, gebruik makend van de rapportages en waar nodig dit systeem verbeteren.

 • Het op peil houden van kennis over relevante standaarden en de veranderingen daarin.

Meer leren

Industrial Cyber Security

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Een cyber security incident met diefstal van gegevens of langdurig uitval van assets met als gevolg financiële en reputatiekosten door

 • een Phishing aanval waarbij de aanvaller probeert informatie te verzamelen van een gebruiker
 • een Ransomeware aanval, waarbij kwaadaardige software wordt geplaatst bij bedrijven om gegevens te versleutelen die pas na betaling weer worden vrijgegeven
 • een Advanced Persistant Threat aanval, waarbij een onbevoegd persoon onopgemerkt en langdurig toegang krijgt tot een netwerk om gegevens te stelen
 • een DDoS aanval, waarbij botnets proberen servers van bedrijven plat te leggen en toegang door gebruikers onmogelijk te maken
 • een Supply Chain Attack, waarbij malware zich nestelt in een software pakket op een software distributie locatie om data te stelen of te manipuleren

Typische maatregelen zijn:

 • Installeer updates
 • Bepaal wie toegang heeft tot uw data en diensten
 • Controleer welke apparaten en diensten bereikbaar zijn vanaf het internet en bescherm deze
 • Pas multi-factor authenticatie toe
 • Segmenteer netwerken
 • Maak regelmatig back-ups van uw systemen en test deze
 • Zorg dat elke applicatie en elk systeem voldoende loginformatie genereert
 • Maak regelmatig back-ups van uw systemen en test deze
 • Versleutel opslagmedia met gevoelige bedrijfsinformatie
 • Heb een herstelplan en oefen dit regelmatig

Klimaatadaptatie

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Een incident als gevolg van onvoldoende maatregelen voor de beheersing van nieuwe risico’s als gevolg van klimaatverandering.

Typische maatregelen zijn:

 • Het in kaart brengen van scenario’s met kans en impact als gevolg van overstroming, piekbuien, hitte of extremen droogte.

Energietransitie

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Een incident als gevolg van onvoldoende maatregelen voor de beheersing van nieuwe risico’s als gevolg van de energietransitie.

 • Het in kaart brengen van risico scenario’s en proportionele beheersmaatregelen als gevolg van het toepassen van nieuwe energiedragers.


Thema 2: Veiligheidscultuur en Leiderschap

Veiligheidscultuur en bijbehorend leiderschap zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties.

Veiligheidscultuur

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van een onvolwassen veiligheidscultuur van een organisatie.

In het algemeen hangen de veiligheidsprestaties van een organisatie nauw samen met het niveau van volwassenheid van hun veiligheidscultuur. Typische aspecten zijn:

 • De toon van de top

 • De perceptie die belanghebbenden (stakeholders) hebben over wat er gezegd wordt over veiligheid en wat in werkelijkheid gebeurt

 • Het formele en informele beslismodel van een organisatie

 • De vrijheid die werknemers voelen om veiligheidsonderwerpen te bespreken en de wijze waarop daar dan vervolgens mee wordt omgegaan

 • Een ‘proactieve’ houding bij het oppakken van veiligheidsissues

 • Stellen van prioriteiten met betrekking tot veiligheid

 • Het tijdig en adequaat opvolgen van verbeteracties

 • Prikkels via het beloningssysteem van een organisatie

 • Het lerend vermogen van een organisatie

 • Competentie (kennis en ervaring) van medewerkers en leidinggevenden

Veiligheidsbeleving

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Een ongewoon voorval dat leidt tot omgevingshinder met als gevolg financiële of reputatieschade door onvoldoende voorbereiding van buren.

Omgevingshinder kan zijn o.a. geluid, licht (fakkel), stank bij situaties die anders zijn dan ‘normaal, en effecten van incidenten (brand, rook, drukgolf, scherfwerking, vrij komen van (giftige)stoffen).

Jaarlijks worden er in Nederland bijna 2000 ongewone voorvallen gemeld en geregistreerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het grootste deel van de ongewone voorvallen in 2020 betrof kleine lekkages of emissies naar lucht, bodem of oppervlaktewater (56%), fakkelen (13%), (on)geplande installatiestops  of onderhoud (10%) en brand (7%).

Typische aspecten van veiligheidsbeleving zijn:

 • Richt de communicatie-inspanningen vooral op mensen die nabij de chemische cluster / Brzo bedrijven wonen of werken.

 • Geef snelle, eerlijke en transparante informatie tijdens gebeurtenissen die als incident worden ervaren. Dit kan ook onderhoud zijn.

 • Geef meer openheid van zaken en maak inzichtelijk wat partijen doen om de veiligheid te vergroten, hoe hier toezicht op wordt gehouden, hoe geleerd is van het verleden, en hoe partijen rekening houden met de belangen en zorgen van omwonenden en omwonenden hierin mee te nemen.

 • Breng informatie expliciet onder de aandacht via meerdere kanalen en maak duidelijk hoe uw bedrijf en/of de toezichthouder bereikt kunnen worden bij vragen.

Veiligheidskunde

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van onvoldoende competentie en/of capaciteit voor het identificeren en beheersen van veiligheidsrisico’s.

Typische beheersmaatregelen zijn:

 • Stel competentie eisen op voor activiteiten die veiligheidskritisch zijn.

 • Maak gebruik van standaard operatie procedures.

 • Leg nadruk op on-the-job training.


Thema 3:  Meten van Veiligheidsprestaties en Leren van Incidenten

Meten is weten, en leren is de basis van verbeteren in veiligheid.

Monitoren

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, omdat één of meerdere onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem niet goed blijken te werken.

Indicatoren die specifiek zijn voor een locatie, en gericht om de staat van het veiligheidsbeheerssysteem in de tijd te volgen, helpen om het systeem van maatregelen om veiligheidsrisico’s te beheersen op orde te houden.

Dit zijn vaak combinaties van ‘leading‘ en ‘lagging’ indicatoren. Leading indicatoren zijn vaak ontworpen om informatie te geven over de staat van werkprocessen. Lagging indicatoren zijn meestal uitkomsten.

Implementatie van indicatoren houdt onder meer in:

 • Kies een beperkt aantal leading indicatoren voor de belangrijkste werkprocessen en zorg dat die zinvol en bruikbaar zijn voor medewerkers die deze processen uitvoeren.

 • Verzamel regelmatig de resultaten vanuit delen van de organisatie (of sector) en aggregeer uitkomsten.

 • Gebruik leading en lagging indicatoren in management reviews om de staat van de genomen maatregelen te beoordelen waar nodig verbeteringen in gang te zetten.

 • Gebruik industrie standaarden voor de definitie van lagging indicatoren.

 • Gebruik lagging indicatoren om prestaties van organisaties te vergelijken met als doel te leren van anderen.

Meer leren
 • Indicatoren Industriële Procesveiligheid. Module 1 – Nut van prestatie indicatoren

Leren van incidenten

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van onvoldoende leren van (bijna) incidenten in de eigen organisatie of die van anderen.

Typische beheersmaatregelen zijn:

 • Het stimuleren van een veiligheidscultuur waarin alle incidenten of ongewone voorvallen worden gerapporteerd aan leidinggevenden.

 • Het tijdig en systematisch verzamelen van informatie over het incident (wat, wanneer, wie) waarbij het diepgang van informatie verzameling afhangt van de gevolgen van het incident.

 • Het tijdig en volledig rapporteren van incidenten aan het bevoegd gezag.

 • Het uitvoeren van gedegen incidentonderzoek aan gevallen met het hoogste leerpotentieel (waarom).

 • Het hebben van een leersessie met het management team van de organisatie en prioritering van mogelijke verbeteringen in bestaande maatregelen om (proces)veiligheid te borgen.

 • Monitoren van tijdige en volledige opvolging van deze vastgestelde acties.

 • Delen van lessen binnen de organisatie, met het bevoegd gezag en met de sector.

 • Het beoordelen van lessen van anderen op mogelijke verbeteringen van de eigen maatregelen om (proces)veiligheid te borgen.

Meer leren
 • SAQ Light


Thema 4: Procesveiligheid en Asset Integrity Management

Process Safety management en daarmee samenhangend Asset Integrity Management zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties.

Veroudering

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, ten gevolgen van verouderende installaties of verouderende kennis over deze installaties.

 • Omgaan met verouderende installaties of verouderende kennis.

 • Bepalen Staat van de Assets

Meer leren

Corrosie onder isolatie

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van corrosie onder isolatie bij installaties waarin gevaarlijke stoffen gebruikt worden.

 • In kaart brengen van onderdelen van een installatie met hoge risico’s op corrosie onder isolatie

 • Regelmatige inspectie van deze gebieden, inclusief de toestand van het aangebrachte isolatie materiaal

 • Toepassen van coatings

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over bepaalde veiligheidsvraagstukken of zoekt u informatie die u (nog) niet in de kenniscollecties hebt kunnen vinden? Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Name