Home » Over SDN » Ambitie, Missie en Visie
Bijgewerkt:
24 April 2023 18:57

Safety Delta Nederland – Ambitie, Missie en Visie

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

LinkedIn

Het beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is om te komen tot een gezonde, veilige en schone leefomgeving die door burgers van Nederland ook als zodanig wordt ervaren: bedrijven opereren veilig, de leefomgeving is veilig ingericht en burgers voelen zich veilig.

Hiervoor bestaat regelgeving: het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo). Het is gebaseerd op Europese Seveso III-richtlijn en beoogt het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het Brzo stelt eisen op het gebied van omgevingsveiligheid, arbeidsveiligheid en de voorbereiding op de rampenbestrijding. Bedrijven die onder deze regeling vallen worden Brzo bedrijven genoemd. In 2020 waren 407 Brzo bedrijven actief in Nederland. 

Sinds 2011 wordt de Staat van de Veiligheid jaarlijks aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het geeft een beeld van de inspanningen en bevindingen over veiligheid van zowel de toezichthouders als van de industrie. Zie bijvoorbeeld de samenvatting van de Staat van de Veiligheid 2021.

De Nederlandse (petro)chemische industrie anno 2030 is de veiligste ter wereld en heeft daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie op het terrein van ontwikkeling en implementatie van veiligheidsconcepten met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke stoffen.
Structurele samenwerking faciliteren tussen Overheid, (Petro)Chemisch bedrijfsleven en Wetenschap, door mogelijkheden tot verbetering in (proces)veiligheid te identificeren, samen met vertegenwoordigers van deze partijen verbeter programma’s uit te voeren en de resultaten ervan in de sector geïmplementeerd te krijgen.
Samenwerking: partijen werken in sterk onderling vertrouwen aan een gezamenlijke benadering over het meten, monitoren en verbeteren van (proces)veiligheid.

Kenniscentrum: Verzamelde kennis geeft de laatste inzichten op door partijen overeengekomen onderwerpen, is in de praktijk getest, is eenvoudig te implementeren en leidt tot meetbare verbeteringen.

Innovatiecentrum: Innovatieprojecten sluiten nauw aan bij de verwachte behoefte van partijen en leiden tot snelle implementatie en meetbare verbeteringen.

Wij zullen ons richten op versterking van de hard-, soft- en/of mindware rond vier veiligheidsthema’s. Het doel is continue verbetering van de technische- en sociale (proces)veiligheid beheersystemen.

Op basis van het huidig niveau van volwassenheid van (proces)veiligheid in de Nederlandse industrie zijn de volgende thema’s gekozen om gezamenlijk verdere verbeteringen te bewerkstelligen.

Voor elk thema zijn expertise gebieden gekozen waarin activiteiten ontplooid worden voor het behalen van onze ambitie.

Het omgaan met nieuwe industriële (proces)veiligheidsrisico’s zoals digitalisering en automatisering, veroudering en kennisverlies, kostenbesparingen en de energietransitie zijn onderdeel van ons programma.

Samenwerken ….

In de Safety Delta Nederland werken drie partijen structureel, integraal en nauw samen: 

  • de Industrie ((petro)chemieketen van circa 300 Brzo-bedrijven, overige Brzo bedrijven en bedrijven die werkzaam zijn of deel uitmaken van deze keten);
  • de Overheid (inspectiediensten, beleid); en 
  • de Wetenschap (universiteiten, hogescholen en kenniscentra). 

Partijen zijn overtuigd dat door structurele voortzetting van de samenwerking de veiligheid in de (petro)chemische industrie verder verbeterd kan worden. Dit is met name de ontwikkeling en effectieve implementatie van innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken en de verdere opblouw van kennis hierover.

Deze samenwerking is op 5 oktober 2020 vastgelegd in een convenant.

… om onze ambitie te behalen

Om onze ambitie te bereiken, is het van belang om de huidige status van de veiligheid in de Nederlandse (petro)chemische industrie vast te stellen, inzicht te krijgen in de status van Nederland ten opzichte van de industrie elders ter wereld en om tijdig in te spelen op verwachte ontwikkelingen op het vlak van industriële veiligheidsrisico’s.