Home » Activiteiten
Bijgewerkt:
24 April 2024 14:49

Activiteiten

Safety Delta Nederland

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Safety Delta Nederland faciliteert structurele samenwerking tussen Overheid, Bedrijven die onder Seveso wetgeving vallen en Wetenschap. We doen dit met als doel om gezamenlijk mogelijkheden tot verbetering in (proces)veiligheid te identificeren. Samen met koplopers voeren we verbeter projecten uit. En we stimuleren partijen om de resultaten van deze projecten in de gehele sector te implementeren.

U kunt meedoen met SDN Projecten, samenwerken in SDN Expertise Netwerken of suggesties doen voor nieuwe kennis- en innovatie trajecten tijdens SDN on Tour.

Verken het SDN Innovatiecentrum

Het Innovatiecentrum maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen in Nederland gaande zijn, brengt onderzoeks- en innovatiebehoeften en partners bij elkaar. Het centrum zal nieuwe onderzoeksprogramma’s initiëren en coördineren, bestaande en nieuwe veiligheidsconcepten verbeteren en ontwikkelen, en helpen om hiervoor financieringsbronnen te vinden.

Verken onze Projecten

Safety Delta Nederland gebruikt een project aanpak die is opgebouwd uit verschillende fases: idee, concept ontwikkeling, detail uitwerking, uitvoering. Na elke stap volgt een beslismoment om al dan niet door te gaan en meer middelen in te zetten.

Verken onze Expertise Netwerken

Een plek voor uitwisseling van ideeën tussen mensen die elke dag bezig zijn met het verbeteren van veiligheid.

AAVs

Transport over de bedrijfsterreinen vindt veelal plaats met op diesel rijdende voertuigen. In het kader van de energietransitie worden deze voertuigen in toenemende mate vervangen door “duurzame” alternatieven, zoals elektrisch aangedreven voertuigen of voertuigen die als brandstof aardgas/LNG of waterstof gebruiken. Deze andere brandstoffen en aandrijfsystemen kunnen mogelijk ook ‘nieuwe’ veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Deze risico’s avn Alternatief Aangedreven Voertuigen (AAVs) worden in kaart gebracht en mogelijke beheersmaatregelen worden uitgewerkt.

PI

Sectorale verbeteringen sneller tot stand laten komen door structurele uitwisseling van veiligheidsprestaties tussen bedrijven en door systematische, consistente duiding van deze data tussen sectoren. Het startpunt is het verzamelen van veiligheidsprestatie data van Brzo locaties. Hiertoe wordt in SDN verband in 2023 een pilot uitgevoerd, waaraan bedrijven kunnen deelnemen. Voor deze pilot is een eenvoudig IT tool ontwikkeld dat toegang tot data transparant vastlegt.

HT

Voor een toename van het aantal ‘high performance’ organisaties op het gebied van interne en omgevingsveiligheid, en bedrijven die omgaan met gevaarlijke stoffen behoren deze categorie, is een fundamentele verandering van het toezichtbeleid nodig. Deze verandering moet gestalte krijgen aan de kant van zowel de bedrijven als de over­heid. Het bedrijfsleven kan dat doen door het uitvoeren van pilots met horizontaal overheidstoezicht, die moeten leiden tot verdere professionalisering van het interne toezicht, vergroting van draagvlak bij de externe toe­zicht­houders en een gezamenlijke formulering van voorstellen voor beleidsverandering.

SAQ Light

De Self-Assessment Questionnaire Light (SAQ Light) is een tool om in korte tijd een redelijk beeld te krijgen  van de veiligheidscultuur, het veiligheidsmanagement systeem, en de technische installaties van uw bedrijf en helpt bij het opstellen van een verbeterplan. Het Expertise Netwerk steunt de implementatie van het tool.

SDN on Tour

Safety Delta Nederland organiseert een reeks activiteiten in het teken van samenwerken bij het verbeteren van de (proces)veiligheid van Nederlands Brzo bedrijven en hun ketenpartners.