Samen werken aan transities en veiligheid: een experimenteel project met behulp van systemisch co-design

Door:
Dr. ir. Wina Smeenk, Lector Societal Impact Design en Founder van het Expertisenetwerk Systemisch Co-design (ESC)
Ing. Johan van Middelaar, programmamanager Innovatie Safety Delta Nederland

De Nederlandse (chemische) industrie werkt volop aan innovaties voor een duurzame, veilige, circulaire en klimaatneutrale samenleving. Deze innovatietrajecten brengen nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Stakeholders zoals omwonenden, medewerkers, toeleveranciers van bedrijven en toezichthouders zijn belangrijke partijen die deze innovatietrajecten mogelijk maken. Nieuwe manieren van samenwerking en kennisdeling over (on)veiligheid tussen medewerkers van industrie, omwonenden, bezoekers en/of toezichthouders kan versnelling en dus impact opleveren, zowel maatschappelijk als economisch. De kern van meervoudige waarde creatie en maatschappelijk verdienvermogen. Safety Delta Nederland (SDN) en het programmateam van de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) hebben een experimenteel project laten uitvoeren over nieuwe vormen van participatie en kennisdeling, waarvan de resultaten binnenkort zullen worden gepubliceerd. In het experimentele project zijn Hogescholen en de industrie samen op zoek gegaan naar (nieuwe) instrumenten voor transities en innovaties in de chemische industrie, en hoe systemisch co-design in het bijzonder een concrete bijdrage kan leveren aan de samenwerking tussen bedrijven en haar stakeholders rondom veiligheidsvraagstukken. Resultaten van dit experiment, zoals concrete handvatten in de vorm van een toolkit, zullen binnenkort worden gepubliceerd.

Achtergrondinformatie is te vinden op o.a. het Expertisenetwerk Systemisch Co-design, het lectoraat, ClickNL over Maatschappelijk Verdienvermogen  en Innovatieprojecten van de Safety Delta Nederland Innovatiecentrum – Safety Delta Nederland (SDN)

Publicatiedatum:
14 September 2022