BRZOPLUS – Project Ageing – Resultaat 2017

[ Bron:  Website BRZO+, https://brzoplus.nl/publish/pages/163956/190510_rapport_project_ageing_2017_brzoplus_def.pdf ]

Samenvatting

Het Brzo+ samenwerkingsverband heeft een gezamenlijk project uitgevoerd met als onderwerp de aandacht die Brzo bedrijven hebben voor de gevaren van zware ongevallen ten gevolge van verouderende apparatuur en organisaties. In het Brzo 2015 is dit een “nieuw” en expliciet wettelijk verankerd aspect van de controle op de exploitatie. De inspecties uitgevoerd in het kader van dit project ‘Ageing’ vonden plaats als onderdeel van de geplande reguliere periodieke inspecties in 2017.

Het project kende drie hoofdonderwerpen: Ageing algemeen en beleid, Leidingen en corrosie onder installatie en Koel- en bluswaterleidingen. Voor de resultaten van het project zijn gegevens tot op het niveau van vastgelegde bevindingen uit de inspectiedossiers in GIR gehaald en geanalyseerd. Het onderwerp ageing is in 340 Brzo-inspecties beoordeeld bij 333 Brzo-bedrijven. Tijdens deze inspecties zijn 72 overtredingen op ageing vastgesteld bij 49 Brzo-bedrijven. Dat is 15% van het totaal aantal op ageing beoordeelde Brzo-bedrijven. Om de aard van de overtredingen specifieker te duiden, zijn de ageing-onderwerpen verder uitgesplitst naar vier beheerssaspecten: beleid, inventarisatie, beheersing en monitoring. Bij 15 van de 72 overtredingen bleek een combinatie van tekortkomingen op meerdere beheeraspecten aan de orde te zijn.

Ageing bleek in een aantal gevallen nog niet voldoende uitgewerkt in de diverse onderdelen van het veiligheidsmanagementsysteem. Daarnaast had een aantal bedrijven geen beleid vastgesteld op basis waarvan de problematiek van veroudering adequaat kan worden aangepakt. Ook bleek de inventarisatie van voor ageing gevoelige apparatuur niet in alle gevallen volledig te zijn uitgevoerd. Verder bleek de ageing-problematiek bij het reguliere onderhoud bleek niet altijd voldoende mate te zijn geadresseerd.

Uit een in 2016 uitgevoerde enquête onder Brzo-relevante brancheorganisaties blijkt dat Brzobedrijven in de periode voorafgaand aan het Brzo+ project ageing, voor een belangrijk deel van de onderwerpen nog maar weinig (explicite) aandacht hadden besteed aan het verschijnsel ageing. Uit de resultaten van de Brzo-inspecties kan in algemene zin worden vastgesteld dat, met het aansnijden van het onderwerp ageing, de aandacht hiervoor bij de bedrijven is toegenomen.

Naar Rapport

Publicatiedatum:

2018

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

24

Taal:

Nederlands